Algemene voorwaarden

Home Algemene voorwaarden

Bestellingen:
Gangbare artikelen zijn uit voorraad binnen enkele dagen leverbaar. Wanneer deze niet op voorraad zijn dan kan de levertijd variëren van 1 tot 6 weken. Bestelling en levertijd is pas definitief als u van ons een orderbevestiging hebt gekregen. Dit gebeurt binnen 48 uur nadat wij uw bestelling hebben binnengekregen.

Leveringskosten:
Nederland en Belgie GRATIS geleverd.
Leveringen boven de 29Kg mogelijk op pallet, achter de eerste deur. (zonder verticaal transport)
Kosten voor plaatsen, inhuizen en verankeren op aanvraag.

Prijzen voor service op locatie: op aanvraag

 

Betaling
- Via overschrijving voorafgaand aan de levering of 
- Onder REMBOURS: Betaling bij ontvangst goederen of
- Factuur met betalingstermijn van 15 dagen

Reclameren
Indien de aangekochte goederen zijn beschadigd tijdens transport dit gelieve zo snel mogelijk te melden na leverdatum. (redelijk termijn wordt in acht genomen) De goederen worden kosteloos vervangen of gerepareerd.

Indien de aangekochte goederen of diensten niet voldoen aan uw verwachtingen dan worden deze geruild of teruggenomen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. U krijgt het gehele factuurbedrag, inclusief BTW terug.

 

Opmerkingen
Afwijkingen van maten, gewichten en kleuren behouden wij ons nadrukkelijk voor.
Prijswijzigingen, modelwijzigingen, assortimentswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
De getoonde afbeelding(en) geeft een impressie van het bedoelde product.

 

Levervoorwaarden Safe2Lock

 

Artikel 1, Algemeen:

a.  Deze Algemene- en levervoorwaarden zijn van toepassing op alle door Safe2Lock uitgebrachte offertes, bestellingen door de opdrachtgever en afgesloten overeenkomsten tussen Safe2Lock en de opdrachtgever.

b.  Afwijkingen op deze algemene- en levervoorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Safe2Lock en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

Artikel 2, Offertes:

a.  Alle door Safe2Lock uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend.

b.  Alle door Safe2Lock uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 31 dagen na dagtekening van de offerte.

 

Artikel 3, Verkoopbedrag:

a.  Alle prijzen zijn in euro’s exclusief BTW.

b.  In geval van prijsverhogingen van overheidswege opgelegde kosten, transportkosten, lonen, grondstoffen, of verzekeringspremies optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van de orderbevestiging en de levering van de goederen, geven Safe2Lock het recht het overeengekomen verkoopbedrag te verhogen.

Na het bekend maken van de verhoging heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk, per email of per fax binnen 24 uur te ontbinden, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

 

Artikel 4, Totstandkoming van de overeenkomst:

a.  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Safe2Lock door de opdrachtgever. De aanvaarding door de opdrachtgever kan telefonisch, schriftelijk, per email of per fax geschieden.

b.  De overeenkomst wordt bevestigd door een opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging staan de volgende gegevens: persoonsgegevens opdrachtgever, een beschrijving van de te leveren goederen en/of diensten, het verkoopbedrag, het factuur- en leveradres, het betalingsschema en eventueel andere overeengekomen bepalingen.

c.  De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

d.  Wensen ten aanzien van afwijkingen en/of toevoegingen van de kant van de opdrachtgever dienen schriftelijk, per email of per fax aan Safe2Lock kenbaar te worden gemaakt. Alle wijzigingen worden in een nieuwe opdrachtbevestiging bevestigd.

 

Artikel 5, Betaling:

a.  In het geval goederen en/of diensten geleverd worden en de opdrachtgever doet de betaling vooraf per bank, dient het gehele verkoopbedrag 2 dagen voor de dag van levering in het bezit van Safe2Lock te zijn. Komt de overeenkomst binnen 2 dagen voor de dag van levering tot stand, zie rubriek 5b/c.

b.  In het geval goederen en/of diensten geleverd worden en de opdrachtgever doet de betaling contant, dient het gehele verkoopbedrag contant bij levering en/of na het uitvoeren van de werkzaamheden te worden voldaan.

c.  In het geval goederen en/of diensten geleverd worden op rekening dan dient de opdrachtgever het gehele gefactureerde bedrag te betalen door middel van storting of overmaking op een door Safe2lock aangewezen bankrekening binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum.

d.  Indien na levering van de goederen en/of diensten de opdrachtgever in gebreke blijft het openstaande factuurbedrag te betalen, is de opdrachtgever in verzuim en heeft Safe2Lock het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag. Ook is de opdrachtgever rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

e.  De opdrachtgever is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in rekening te brengen.

f.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Safe2Lock op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

g.  Opdrachtgever ziet af van een eventueel recht tot verrekening van enige vordering. Opdrachtgever kan zich derhalve jegens Safe2Lock nimmer met een beroep op verrekening aan een betalingsverplichting onttrekken.

 

Artikel 6, Levertijden:

a.  De door Safe2Lock opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, de levertijden worden bij benadering opgegeven.

 

Artikel 7, Levering:

a.  Er wordt pas tot levering overgegaan indien voldaan is aan de voorwaarden genoemd in het artikel 5: Betaling en Artikel 6 levertijden.

b.  De opdrachtgever, of een vertegenwoordiger van de opdrachtgever, dient het ontvangstbewijs voor correcte ontvangst van de goederen te ondertekenen bij aflevering.

c.  De opdrachtgever, of een vertegenwoordiger van de opdrachtgever, wordt geacht de afgenomen goederen te controleren op hoedanigheid, aantal en beschadigingen. Na acceptatie van de goederen is reclamatie niet meer mogelijk.

d.  De bezorgtarieven zijn gebaseerd voor bezorging op de begane grond (zonder verticaal transport) achter de 1ste sluiting. Leveringen van goederen boven de 30Kg worden altijd op pallet aangeleverd. Bezorging op een verdieping kan alleen na overleg met en goedkeuring door de vervoerder/inhuizer. De opdrachtgever is verplicht te melden of er bij de bezorging omstandigheden zijn die het bezorgen kunnen belemmeren. Safe2Lock heeft het recht alle kosten die voortvloeien uit deze belemmeringen in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

e.  De opdrachtgever is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat de vervoerder deze, op het met de opdrachtgever afgesproken leveradres en op het met de opdrachtgever overeengekomen moment, aflevert.

f.   Indien de opdrachtgever, of een vertegenwoordiger van de opdrachtgever, de afname weigert dient Safe2Lock de goederen op te slaan. Safe2Lock heeft het recht alle opslagkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

 

Artikel 8, Eigendomsvoorbehoud:

a.  Safe2Lock blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet geheel is nagekomen. De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en kan deze niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat alle verplichtingen uit de overeenkomst met Safe2Lock volledig zijn nagekomen.

b.  De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.

 

Artikel 9, Aansprakelijkheid en verplichtingen:

a.  Safe2Lock is niet aansprakelijk voor schade die niet aan haar te wijten is.

b.  Safe2Lock is niet aansprakelijk voor klachten welke ontstaan zijn door verwerkings- en/of montagefouten van derden.

c.  Safe2Lock is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Safe2Lock of haar onderaannemers.

d.  Indien de door Safe2Lock geleverde goederen en/of diensten gebrekkig zijn, gelden de bepalingen genoemd in het artikel: Garantie.

e.  In geval overeengekomen is dat Safe2Lock diensten levert, geldt dat de opdrachtgever moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. de locatie waar de goederen moeten worden geplaatst/gemonteerd dient toegankelijk, leeg en schoon te zijn. Indien wij dit voor u moeten doen, wordt dit aan u door berekend.

2. indien er tijdens onze werkzaamheden nog werkzaamheden door de opdrachtgever of  derden uitgevoerd moeten worden, kan dit alleen in overleg met ons. Dit mag onze eigen werkzaamheden niet belemmeren.

3. afval anders dan de verpakking van de goederen dienen door de klant te worden afgevoerd.

f.   Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de diensten (1 werkdagen), ongeacht de reden, zijn wij genoodzaakt de eventuele  kosten hiervoor aan u door te berekenen.

 

Artikel 10, Garantie:

a.  Op alle door Safe2Lock geleverde goederen gelden de door de fabrikant opgestelde garantievoorwaarden en termijnen. De garantieaansprakelijkheid gaat nooit verder dan het bedrag van de door Safe2Lock geleverde goederen.

b.  Op alle door Safe2Lock geleverde diensten geldt een garantieperiode van één jaar na de opleveringsdatum aan de opdrachtgever. Op voorwaarde dat door de opdrachtgever cq. wederpartij is voldaan aan de door de fabrikant gestelde gebruiksvoorschriften, alsmede aan de eisen van normaal gebruik en toepassing.

c.  Onoordeelkundige gebruik van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.

d.  Indien zonder schriftelijke toestemming van de Safe2Lock door de opdrachtgever cq. wederpartij wijzigingen zijn aangebracht dan wel trachten aan te brengen, kan dit de garantie doen vervallen.

 

Artikel 11, Klachten:

a.  Klachten van de opdrachtgever cq. wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de overeenkomst(en) of over de kwaliteit van het geleverde product dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de goederen of diensten door middel van een brief, een fax of een email ter kennis te worden gebracht van Safe2Lock. Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen is Safe2Lock niet meer verplicht de klachten in behandeling te nemen, tevens zijn de kosten van de vergoeding of vervanging van de goederen/diensten voor de opdrachtgever cq. wederpartij, een en ander volgende garantiebepalingen van de fabrikant. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde goederen niet meer verkeren in de staat waarin deze werden aangeleverd.

b.  Na het melden van de klacht door de wederpartij, neemt Safe2Lock direct contact op met de opdrachtgever cq. wederpartij. De klacht zal al dan niet tezamen met een vertegenwoordiger van de fabriek worden beoordeeld.

 

Artikel 12, Ontbinding van de overeenkomst:

a.  Safe2Lock heeft het recht, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de nakoming van de verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomt te ontbinden indien:

     1. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

     2. de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat;

     3. de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden;

4. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

De ontbinding dient per aangetekende brief gericht aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden.

b.  Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk, per email of per fax bij Safe2Lock ingediend worden en dient schriftelijk door Safe2Lock bevestigd te worden. Safe2Lock heeft het recht alle reeds gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

c.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Safe2Lock op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13, Overmacht:

a.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Safe2Lock geen invloed kan uitoefenen en waardoor Safe2Lock niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Safe2Lock, vervoersmoeilijkheden gelden uitdrukkelijk als overmacht.

b.  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Safe2Lock ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Safe2Lock gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

c.  Safe2Lock heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Safe2Lock zijn verbintenis had moeten nakomen.

d.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

e.  Voorzover Safe2Lock ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Safe2Lock gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14, Privacyverklaring:

a.  Safe2Lock zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken om goederen en diensten te kunnen afleveren of inkopen. Safe2Lock zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

b.  Safe2Lock kan verplicht worden uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken, voorbeelden hiervan zijn: een verzoek van een bevoegde overheid, wettelijke voorschriften, een aangespannen rechtszaak tegen Safe2Lock, ter bescherming of verdediging van de eigendommen van Safe2Lock.